Scale Models Club Bulgaria

УСТАВ на КЛУБ "СТЕНДОВ МОДЕЛИЗЪМ БЪЛГАРИЯ"


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) КЛУБ „СТЕНДОВ МОДЕЛИЗЪМ БЪЛГАРИЯ”, наричан по-надолу за краткост "Клуба", е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лицата с нестопанска цел.
(2) Клубът е юридическо лице.

Наименование
Чл. 2. Наименованието на сдружението е КЛУБ „СТЕНДОВ МОДЕЛИЗЪМ БЪЛГАРИЯ”.

Седалище и адрес
Чл. 3. Седалището на Клуба е гр. София, а адресът – гр. София, Район „Триадица”, ул. „Димитър Манов”, бл. 25а, вх. Б, ет. 4, ап. 28.

Срок
Чл. 4. Клубът се учредява без определен срок или друго прекратително условие.

Представителство
Чл. 5. Като юридическо лице Клубът се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет.

Цели
Чл. 6. Целите на клуба са:
1. Спомагане за развитието на стендовия моделизъм в Република България;
2. Представяне и защита на интересите на любителите на стендовия моделизъм в Република България пред държавните и общински органи в страната;
3. Използване на възможностите на стендовия моделизъм за възпитанието на младежта в Република България.

Средства за постигане на целите
Чл. 7. Средства за постигане на целите са:
1. Популяризация на моделите на любителите на стендовия моделизъм в Република България;
2. Организиране на срещи, семинари, състезания, турнири, изложби и прочие прояви, свързани със стендовия моделизъм в Република България;
3. Запознаване на компетентните държавни и общински органи в Република България с проблемите и възможностите на стендовия моделизъм;
4. Организиране на обмяна на информация и на опит между любителите на стендовия моделизъм в Република България;
5. Извършване на всички други допустими от закона действия за постигане на целите на клуба.

Предмет на дейност
Чл. 8. Клубът осъществява своята дейност в частна полза.

Стопанска дейност
Чл. 9. (1) Клубът може да извършва като допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, издателска, информационна, консултантска, дизайнерска, програмистка дейност, мениджмънт и маркетинг в областта на стендовия моделизъм. Приходите от допълнителната стопанска дейност, която се регулира от нормите на българска право по отношение осъществяването на стопанска дейност, се използват за осъществяване и постигане на клубните цели.
(2) Клубът не разпределя печалба

Клонове
Чл. 10. Клубът няма клонове.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членство
Чл. 11. Член на Клуба може да бъде всяко лице, навършило 14 години, което приема устава му и е извършил встъпителната имуществена вноска.

Приемане на членове
Чл. 12. (1) Нови членове на клуба се приемат с решение на Общото събрание на дружеството.
(2) Приемането на нови членове става с обикновено мнозинство въз основа на писмена молба, посочваща, че лицето е навършило 14 години и приема Устава на клуба. При приемането им за членове кандидатите трябва да присъстват лично на Общото събрание и да изложат накратко пред него своите виждания за дейността си в Клуба.
(3) Внасянето на встъпителната имуществена вноска следва да в срока, даден на новоприетия член от Общото събрание.
(4) Встъпителната имуществена вноска е в размер три месечни имуществени вноски.
(5) Управителният съвет на Клуба води регистър на членовете на клуба.

Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството в Клуба се прекратява в предвидените от закона случаи.
(2) Член на Клуба може да бъде изключен при тежки или системни нарушения на устава или на задължителните решения на ръководните органи на Клуба, както и в случай на обществени изявления или прояви, уронващи престижа и доверието в Клуба.
(3) Решението за изключване са взема от Общото събрание или от Управителния съвет на Клуба при констатиране наличието на посочените в ал. 1 и 2 обстоятелства, както и при констатиране на поведение на член на Клуба, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(4) Решението за изключване на Управителния съвет може да се обжалва в седмодневен срок от съобщаването му на изключения член пред Общото събрание на Клуба.
(5) Членството в Клуба се прекратява автоматично при проява на незаинтересованост от делата на Клуба или неявяване на три поредни заседания на Общото Събрание на Клуба, или при и неплащане на членски внос за срок от 4 месеца. Прекратяването на членството (отпадането) се констатира от Управителния съвет.

Права и задължения на членовете
Чл. 14. (1) Членовете на Клуба имат право:
а/ да участват в мероприятията на Клуба;
б/ да избират по реда на този устав ръководни органи на Клуба и да бъдат избирани в тях;
в/ да изказват свободно становището си по всички въпроси;
г/ да прекратяват членството си по тяхна преценка;
д/ да бъдат информирани за дейността на клуба;
е/ да се ползват от имуществото на клуба и от резултатите от дейността му;
ж/ да отговаря за задълженията на клуба само до размера на направените от него в полза на клуба първоначални и годишни имуществени вноски.
(2) Членовете на Клуба са длъжни:
а/ да спазват Устава и задължителните решения на ръководните органи на Клуба;
б/ да съдействат за постигане целите на клуба;
в/ да не компрометират Клуба чрез своето обществено поведение;
г/ да плащат имуществените вноски, определени от Общото събрание на Клуба.

Имуществени последици при прекратяване на членството
Чл. 15. (1) При прекратяване на членството му съответния член няма право да получи обратно направените от него имуществени вноски в полза на Клуба.
(2) Дължимите от съответния член до прекратяването на членството му имуществени вноски, следва да бъдат извършени в полза на клуба в едноседмичен срок от прекратяването на членството.

Прехвърляне, изпълнение и упражняване на членски задължения и права
Чл. 16. (1) Членските права в клуба са непрехвърлими, освен в предвидените от закона случаи
(2) Изпълнението на членски задължения и упражняването на членски права чрез другиго е недопустимо, освен при изпълнение на задължение за плащане на имуществени вноски и за участие чрез пълномощник в заседания на Общото събрание на клуба.

IІI. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Видове ръководни органи
Чл. 17. Ръководните органи на Клуба са Общото събрание на Клуба и Управителният съвет на Клуба.

Общо събрание на Клуба
Чл. 18. (1) Върховен ръководен орган на Клуба е Общото събрание. То се състои от всички членове на Клуба.
(2) Общото събрание на Клуба се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква по предвидения от закона ред.
(3) Писмените покани до членовете на клуба за тяхното участие в свиканото заседание на Общото събрание на клуба следва да отговарят на изискванията на закона.
(4) Поканите до членовете на клуба се изпращат до техните имейли, записани в книгата за членовете на клуба, най-малко един месец преди деня на насрочване на заседанието.

Кворум
Чл. 19. (1) Общото събрание може да заседава и взема решения, ако е редовно свикано и на заседанието му присъстват не по-малко от половината членове на Клуба.
(2) Ако общото събрание е редовно свикано, но не са се явили достатъчен брой членове, заседанието на общото събрание се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се смята редовно проведено, независимо от броя явили се членове.

Гласуване
Чл. 20. (1) При гласуване на общо събрание всеки член на Клуба има право на един глас.
(2) При гласуване по пълномощие се спазват изискванията на закона.
(3) Решенията си Общото събрание взима с обикновено мнозинство от присъстващите на събранието членове на Клуба.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. (1) Общото събрание има правомощията, предвидени от закона.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Управителен съвет
Чл. 22. (1) Управителният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена, двама от които се избират за председател и зам.-председател.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от една година.
(3) Членове на Управителния съвет по право са Главния секретар и касиера на Клуба.

Касиер
Чл. 22а (1) Касиерът отговаря за редовното събиране на членския внос.
(2) Касиерът е длъжен да уведомява членовете за дължимите от тях имуществени вноски.
(3) Касиерът е длъжен да докладва на УС и ОС членовете, които не са плащали повече от 4 месеца.
(4) Всяка година до 31 март касиерът е длъжен да изготви отчет за предходната финансова година. Отчетът съдържа приходна и разходна част.
(5) Отчетът се представя и одобрява от Общото събрание.
(6) Длъжността на Касиер на Клуба е несъвместима с други изборни длъжности в Клуба.

Заседания на управителния съвет
Чл. 23. (1) Управителният съвет се събира най-малко веднъж на 3 месеца по инициатива на председателя на Клуба. Всеки друг от членовете на Управителния съвет може да поиска свикването му по важни причини.
(2) Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство от членовете си, освен ако законът не изисква друго, по-голямо мнозинство. Кворумът на заседанието е съответно 2/3 от членовете на Управителния съвет.

Компетентност на Управителния съвет
Чл. 24. Управителният съвет има правомощията, предвидени в закона.

Председателят на Клуба
Чл. 25. (1) Председателят на Клуба се избира от членовете на Управителния съвет измежду тях за срок от една година.
(2) Председателят представлява Клуба в отношенията му с други физически или юридически лица и с държавните органи и подписва всички документи от името на Клуба.
(3) Председателят свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и организира изпълнението на решенията му.
(4) Председателят:
а/ се грижи за стопанисването на имуществото на Клуба и за правилното отчитане на приходите и разходите;
б/ сключва и прекратява договорите с щатни служители на Клуба, както и договорите с временно привлечените лица (консултанти, експерти и др.);
в/ упълномощава при нужда адвокати да представляват Клуба пред съдилищата и администрацията;
г/ упълномощава при нужда членове на Управителния съвет да представляват Клуба за осъществяването на конкретни цели и задачи.
(5) Председателят се отчита за дейността си пред Управителния съвет и отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Обхват на имуществото
Чл. 26. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението
Чл. 27. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на първоначална имуществена вноска, на годишен членски внос и допълнителна имуществена вноска.
(2) Размерът на първоначалната имуществена вноска и на годишния членски внос, както и реда и сроковете за тяхното внасяне, се определят от Общото събрание.
(3) По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят допълнителни целеви имуществени вноски за постигане на определена цел, определена с решение на общото събрание. В решението си за нейното извършване, Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.
(4) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем на средства или заем за послужване на вещи.
(5) Решението за получаване на заемите се взема от Управителния съвет, който определя и размера на евентуалните лихви по тях.
(6) Клубът може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
(7) Положителния финансов резултат от стопанската дейност на клуба се използва за финансиране на дейността на клуба.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 28. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

Ликвидация
Чл. 29. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Клуба.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Клуба. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Клуба.

Имуществени отношения при ликвидация на Клуба
Чл. 30. Имуществените отношения между клуба и неговите членове при прекратяване на Клуба се уреждат съобразно изискванията на действащото българско право.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§ 3. Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на Клуб „СТЕНДОВ МОДЕЛИЗЪМ БЪЛГАРИЯ”, проведено на 13.12.2009 г.

§ 4. Настоящият устав влиза в сила от 01.01.2010 година.