Scale Models Club Bulgaria

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИТЕ НА КЛУБ "СТЕНДОВ МОДЕЛИЗЪМ БЪЛГАРИЯ"


РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този правилник урежда начина, по който Клуб "Стендов Mоделизъм България" провежда своите клубни изложби с конкурсен характер в държавата по седалище и адрес на неговото управление - Република България.
Чл. 2 При провеждане на съвместни изложби с конкурсен характер на територията на Република България, както и в други държави, при които Клуб "Стендов Mоделизъм България" се явява съорганизатор, могат да се прилагат правилата на този правилник, при съгласие на останалите съорганизатори.
Чл. 3, Ал. 1 При провеждане на изложби от клуба, които нямат конкурсен характер, Правилника се прилага без РАЗДЕЛ ІІІ, ЧЛ. 13, АЛ. 1, 2, 3, 4 , 6, ЧЛ. 16, АЛ. 1 и 2, както и РАЗДЕЛИ VІ и VІІ - оценяване на модели и награждаване на участници.
Ал. 2 При организиране на изложби, които нямат конкурсен характер, също може да бъде осигурен награден фонд.
Чл. 4 Този правилник влиза в сила след приемането му на ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България", с мнозинство, при гласуване на присъстващи 2/3 от членовете на клуба.
Чл. 5 Изменения на правилника могат да бъдат извършвани на ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България", с мнозинство, при гласуване на присъстващи 2/3 от членовете на клуба.


РАЗДЕЛ ІІ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

Чл. 6 Клуб "Стендов Mоделизъм България" провежда веднъж годишно своя открита изложба с конкурсен характер на територията на Република България.
Чл. 7 Клуб "Стендов Mоделизъм България" може през същата календарна година да проведе и други изложби с изложбен или без изложбен характер на територията на страната, след приемане на решение за провеждането им, на проведеното през предишната календарна година ОС, след гласуване на повече от 1/2 от присъстващите членове на събранието, при обикновено мнозинство на присъстващите членове на ОС.
Чл. 8 Датите и мястото за провеждането на изложба организирана от клуба през съответната календарна година, се обявяват не по-късно от три месеца преди това, на сайта на Клуб "Стендов Mоделизъм България", както и в други сайтове.
Чл. 9 Датите и мястото за провеждането на изложба организирана от клуба през съответната календарна година, могат да се обявяват и по друг начин - печатни издания, радио и телевизия.
Чл. 10 Клуб "Стендов Mоделизъм България" или упълномощен негов член, за улеснение на участниците в изложбата е длъжен да предостави информация, относно мястото на провеждането на изложбата през съответната календарна година, програма на изложбата, както и друга допълнителна информация.
Чл. 11 Информацията по чл. 10 се публикува на Раздел Изложби, тема - Темата за съответната изложба, на сайта на Клуб "Стендов Mоделизъм България".


РАЗДЕЛ ІІІ
УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБИТЕ на Клуб "Стендов Mоделизъм България"

Чл. 12, Ал. 1 В изложбите, провеждани от Клуб "Стендов Mоделизъм България" могат да участват свободно, неограничен брой моделисти от страната и чужбина.
Ал. 2 Участието на членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България" в изложбите на клуба е препоръчително, съобразно устава на клуба.
Чл. 13, Ал. 1 Участието в изложби, провеждани от Клуб "Стендов Mоделизъм България" може да бъде освободено от следваща се за участие такса или след внасяне на съответна такса за участие, определена на ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България", през предхождащата календарна година.
Ал. 2 Такса за участие в изложбите с конкурсен характер на Клуб "Стендов Mоделизъм България", ако такава бъде определена, се следва: По размер, за всеки един участник, независимо от броя на представените от него модели на изложбата или по брой на регистрирани модели от всеки един участващ, като решението за това се взема на предхождащото съответната изложба ОС на клуба с обикновено мнозинство.
Ал. 3 Независимо от начинът за събиране на таксата за участие, нейният размер се определя при условията на чл. 13, ал. 2 от Правилника.
Ал. 4 Членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България" също дължат такса, когато такава е определена при провеждането на съответната изложба.
Ал. 5 При организиране на изложби от Клуб "Стендов Mоделизъм България", които нямат конкурсен характер, такса за участие не се събира.
Ал. 6 Таксите за участие в изложбите с конкурсен характер, организирани от Клуб "Стендов Mоделизъм България", служат за покриване на разходите по организацията на съответната изложба, осигуряване или подпомагане на наградния фонд.
Чл. 14 Начинът за участие в изложбите на Клуб "Стендов Mоделизъм България" задължително се оповестява съобразно изискванията на чл. 10 и чл. 11 от този Правилник.
Чл. 15 Начинът и времето за регистрация, за участие в съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България" се публикуват на сайта на клуба при условията на чл. 10 и чл. 11 от този Правилник.
Чл. 16, Ал. 1 Таксата за участие в съответната изложба с конкурсен характер на клуба, ако такава бъде определена, се събира на място от Касиера, срещу документ, удостоверяващ плащането й.
Ал. 2 Приходите от такси за участие в съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България", както и направените от тях разходи, се отчитат от Касиера и Председателя на клуба на следващото ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България".


РАЗДЕЛ ІV
ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ на Клуб "Стендов Mоделизъм България" ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

Чл. 17, Ал. 1 През времето на провеждане на съответната клубна изложба, членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България" са длъжни да спазват чл. 14, ал. 2, букви Б и В от Устава на клуба.
Ал. 2 През времето на провеждане на съответната изложба, членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България" се идентифицират посредством клубната униформа.
Ал. 3 През времето на провеждане на съответната изложба, членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България" са длъжни да спазват добро поведение спрямо всички участници и посетители на изложбата, да проявяват учтивост, да предоставят информация относно провежданата изложба или изложените модели, ако такава им е известна.
Ал. 4 Всички членове на Клуб "Стендов Mоделизъм България" съблюдават и подпомагат нормалното протичане на съответната изложба на клуба, като:
- Посрещат и подпомагат останалите участници при внасянето и регистрацията на моделите им;
- Насочват участниците и им съдействат за поставянето на моделите по изложбените маси, в съответната категория, в която те са регистрирани;
- Оказват помощ и съдействие на граждани- посетители на изложбата, при нужда;
- Следят и не допускат тютюнопушене и употреба на алкохол в изложбената зала, през времето на провеждане на съответната изложба на клуба;
- Не допускат или своевременно отстраняват от изложбената зала участници или посетители, които осъществяват употреба на алкохол или тютюнопушене на територията на изложбеното помещение, участници или посетители, които са в явно нетрезво състояние или проявяват скандално или агресивно поведение или действия, с които възпрепятстват нормалното провеждане на изложбата;
- Следят малолетните и непълнолетни посетители на изложбата да са с постоянен придружител, да дават указания на придружаващия малолетен или непълнолетен посетител за изискванията, които трябва да се спазват при посещението на изложбената зала;
- Да уведомяват своевременно на тел. 112 или в най- близкото управление на МВР, ако установят на територията на изложбената зала или около нея, малолетни или непълнолетни лица, чийто придружител не е бил открит там или такъв липсва;
- Да уведомяват своевременно на тел. 112 или в най- близкото управление на МВР за противоправни прояви от участници или посетители, извършени на територията на изложбената зала или около нея, през времето на провеждането на съответната изложба, които Клуб "Стендов Mоделизъм България";
- Да съдействат на компетентните органи при установяване или разкриване на противоправни прояви от участници или посетители, извършени на територията на изложбената зала или около нея, през времето на провеждането на съответната изложба, които представляват нарушения по смисъла на УБДХ или престъпления по смисъла на НК;
- Да следят и не допускат на територията на изложбената зала или около нея, отпадъци, вещи или предмети, които замърсяват околната среда, да се изхвърлят на установените за това места;
Чл. 18, Ал. 1 При проява на непристойно поведение от член на клуба, през времето на провеждане на съответната клубна изложба, същият ще бъде отстраняван своевременно от изложбената зала.
Ал. 2 Ако поведението или действията на член на Клуб "Стендов Mоделизъм България", по време на провеждане на съответната клубна изложба съставляват нарушения по смисъла на УБДХ или престъпления по смисъла на НК, всички останали членове на клуба са длъжни да съдейства за предотвратяването им, както и да уведомят компетентните органи и власти;
Чл. 19 Установеното по чл. 18, ал. 1 и 2 ще е основание за прилагане на чл. 13, ал. 2 и 3 от Устава на Клуб "Стендов Mоделизъм България".


РАЗДЕЛ V
ПРИЕМАНЕ НА МОДЕЛИТЕ И ВРЪЩАНЕТО ИМ НА УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА

Чл. 20, ал. 1 Всеки участник в съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България" представя моделите си за участие лично или чрез друго лице.
Ал. 2 Моделите се представят за регистрация и изложение в сроковете, посочени в програмата за провеждане на изложбата, оповестени на сайта на Клуб "Стендов Mоделизъм България".
Ал. 3 При провеждане на изложби, които имат и конкурсен характер, модели представени извън тези срокове, не участват в конкурса и не се номинират за награждаване.
Ал. 4 При наличие предпоставките на ал. 3, тези модели не се категоризират и не се оценяват от съдийските комисии на Клуб "Стендов Mоделизъм България".
Ал. 5 При наличие предпоставките на ал. 3 и 4, Клуб "Стендов Mоделизъм България" не носи отговорност за налични или претърпени увреждания по тези модели.
Чл. 21, Ал. 1 Регистрацията на модел за съответната изложба се извършва от член на Клуб "Стендов Mоделизъм България", упълномощен за извършването на тази дейност, на мястото за провеждане на самата изложба, в сроковете посочени в чл. 20, ал. 1 от Правилника и програмата за провеждане на съответната изложба.
Ал. 2 Регистрация на модел може да бъде извършена предварително он-лайн или на място, в сроковете посочени в чл. 20, ал. 1 от Правилника и програмата за провеждане на съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България".
Ал. 3 За регистрацията се публикуват и съставят съответни бланки, които имат задължителен характер, идентифицират модела и участника, служат за категоризиране и оценка на модела, както и за неговото получаване от представилия го, след приключването на изложбата.
Ал. 4 Бланките по ал. 3 се публикуват на сайта на Клуб "Стендов Mоделизъм България" и се попълват он-лайн или на място, при приемане на модел, който се излага на изложбата.
Ал. 5 Модел, който не отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Правилника, се приема като модел по смисъла на чл. 20, ал. 3, 4 и 5 от Правилника.
Ал. 6 Бланките са от две части - Едната, неразделна част към представения модел, втората, за участника, с която след приключване на съответната изложба, се представя на приемната комисия, за получаване на модела.
Ал. 7 Когато след приключване на изложба при получаване на модел, даден участник не представи отрязъка, с който да удостовери неговото представяне на изложбата, моделът може да му бъде върнат, след образуването на комисия от трима членове на Клуб "Стендов Mоделизъм България", които съставят протокол за връщането на модела на съответното лице.
Чл. 22, Ал. 1 Правилно и редовно регистрирани модели за участие в съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България" се поставят по изложбените маси в съответните категории, в които са регистрирани за участие.
Ал. 2 Действията по ал. 1 се извършвал от членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България", а при риск от повреждане или унищожаване на модела, лично от лицето, което го представя за участие, в присъствието на член на клуба, но само след изричното разрешение за това, от лицето, което извършва регистрацията.
Ал. 3 Преместване на модел от една категория в друга, през времето на провеждане на изложбата и преди провеждане на оценяването се допуска: По решение на членовете на съответната комисия по оценяването, със съгласието на лицето, което го е представило за участие, ако присъства в изложбената зала при решението за това, като това решение се аргументира или при негово отсъствие, по преценка на съответната комисия по оценяване, и със знанието и разрешението на член на УС, за което се уведомява лицето, което е представило модела за участие в съответната изложба.
Ал. 4 Преместване на модели от една категория в друга през времето на оценка на моделите участващи в някоя от тези две категории е недопустимо.
Ал. 5, т. 1 Никой участник в съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България" не може самоволно да премества моделите си от една категория в друга, без да уведоми за това си решение организаторите на изложбата и лицето по регистрация на моделите.
Т. 2 Решението по ал. 5, т. 1 трябва да бъде аргументирано и може да бъде отказано от организаторите.
Ал. 6 Отделните категории, определени при провеждането на съответната изложба с конкурсен характер на Клуб "Стендов Mоделизъм България", се оповестяват в сроковете по чл. 8 и чл. 9 от Правилника.
Ал. 7 През времето на провеждане на съответната изложба с конкурсен характер на Клуб "Стендов Mоделизъм България", отделните категории се обозначават с табели.
Ал. 8 При липса на модели в дадена категория, същата се заличава. В нея оценяване на модели, съответно класиране и награждаване не се провежда.
Ал. 9, т. 1 Когато в една категория участва само един модел, по решение на организаторите и с изричното съгласие на лицето, което го е представило на изложбата, моделът се премества в друга категория, посочена от участника или организаторите, която отговаря на критерии за оценка на модела.
Т. 2 Ако участника откаже преместването на модел, единствен в дадена категория, при наличие на предпоставките на ал. 9, т. 1, той не се оценя, не се класира и не се награждава.
Ал. 10 Ако в дадена категория участват два или повече модела, те подлежат на оценяване, съответно класиране и награждаване.


РАЗДЕЛ VІ
ОЦЕНЯВАНЕ НА МОДЕЛИТЕ

Чл. 23, ал. 1 При провеждане на изложби от Клуб "Стендов Mоделизъм България", които имат конкурсен характер, се провежда оценка на представените модели, класиране по точкова система и награждаване, съобразно събраня рейтинг (процент) при оценяването.
Ал. 2 На оценяване, съответно класиране и награждаване подлежат единствено модели, които се излагат за първи път на изложба с конкурсен характер провеждана от Клуб "Стендов Mоделизъм България".
Ал. 3 На оценяване подлежат и преработени модели. Всеки модел, който претърпял преработки се допуска до изложбата след преценка на съответната съдийска комисия.
Чл. 24, ал. 1 За оценката на модели представени на съответната изложба, на предхождащото ОС Клуб "Стендов Mоделизъм България" определя съдийски комисии измежду членовете на клуба.
Ал. 2 За участие в комисиите могат да бъда поканени и външни лица.
Ал. 3 Комисия по оценка на моделите се състои от четири членове - Председател на съдийската комисия, двама редовни членове - съдии и един запасен член - съдия.
Ал. 4 Когато се наложи оценяване на участващ в изложбата модел, на член от съдийската комисия, той се заменя от Председателя на комисията и на негово място участва резервния член на съдийската комисия.
Ал. 5 Когато обстоятелствата по ал. 4 касаят председателят на съответната съдийска комисия, той се заменя с резервния член на съдийската комисия, с разпореждане на Председателя на Клуб "Стендов Mоделизъм България".
Ал. 6 По време на оценяване на моделите, участващи в съответната изложба с конкурсен характер, членовете на съответната съдийска комисия се обозначават по надлежащия начин.
Ал. 7 По време на оценяването на моделите се забранява на членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България" или на посетители да смущават по какъвто и да е начин или да се опитват да се намесват в работата на съответната комисия по оценка на моделите.
Ал. 8 Обстоятелствата по ал. 7 важат и за участниците в изложбата, и особено за участник, чийто модел се оценява в момента, освен ако не бъде потърсен от членовете на комисията, за да даде пояснения по изработването и представянето на модела.
Чл. 25, ал. 1 Съдийските комисии извършват оценяването на моделите, въз основа на критерии за оценка.
Ал. 2 Критериите за оценка се изготвят от членовете на всяка една от комисиите, съобразно категорията, която са определени да оценяват и се представят от Председателя на съответната комисията на определено лице от Клуб "Стендов Mоделизъм България", в сроковете по чл. 8 и чл. 9 от Правилника, за подготовка на програма за точково сборуване на резултатите от оценяването.
Ал. 3 Критериите за оценяване на моделите се обособяват в съответни позиции, съобразно спецификата на конкретните категории за оценяване.
Ал. 4 т. 1 Всяка една позиция носи от 0 до 6 точки на оценявания модел.
T. 2 Някой критерии могат да отпаднат, като това се отразява в протоколите и се изчислява резултат в проценти.
T. 3 Оценката се формира като събраният брой точки се раздели на броят на влезлите в оценяването критерии се умножи по числото 6. Максималната оценка на даден модел е "100%".
Ал. 5 При оценката на даден модел всеки един член от съответната съдийска комисия попълва самостоятелен протокол с критерии и нанася оценка съобразно дадения критерий, безпристрастно, по вътрешно убеждение.
Ал. 6 За формиране мнението на съдийската комисия и оценката на даден модел, се извършва оглед.
Ал. 7 При огледа на модел не се допуска използването на помощни средства, освен допълнителна, насочена светлина от изкуствен източник.
Чл. 26 След съставяне на протоколите с критерии от съдийската комисия за всеки оценяван модел, те се предават на определеното лице от Клуб "Стендов Mоделизъм България" за точково сборуване на резултатите от оценяването и оформяне на класирането.
Чл. 27, ал. 1 Класирането се извършва въз основа на максималния брой точки събрани от един модел при оценяването му.
Ал. 2 Когато два оценявани модела от една категория съберат еднаква или близка оценка (проценти) и по преценка на комисията, те се класират на едно и също състезателно място, съответно, награждават се една и съща награда.
Чл. 28 Оценка на модели в дадена категория не се извършва, ако в нея до започване на оценяването е представен само един модел.
Чл. 29, ал. 1 Един участник в дадена категория може да получи повече от един неповтарящи се медали/награди, в съответствие от представените от него модели в тази категория.
Ал. 2 Членовете на отделните комисии по оценка на Клуб "Стендов Mоделизъм България", при наличие на нововъзникнали обстоятелства или констатиране на неотразени в протоколите по оценяване критерии за даден модел, си запазват правото да извършат неговото оценяване по лични възприятия и формирано вътрешно убеждение.
Ал. 3 Членовете на отделните комисии по оценка на Клуб "Стендов Mоделизъм България", при наличие на повече от десет модела в една състезателна категория, си запазват правото за селектиране на моделите при тяхното оценяване, чийто брой не трябва да е по-малък от пет модела от участващите в категорията модели.


РАЗДЕЛ VІІ
НАГРАЖДАВАНЕ И НАГРАДЕН ФОНД

Чл. 30, ал. 1 След приключване на оценяването на моделите участващи в съответната изложба с конкурсен характер на Клуб "Стендов Mоделизъм България", се пристъпва към награждаване на участниците.
Ал. 2 За награждаването се осигурява награден фонд формиран от членския внос на членовете на клуба, таксата за участие, ако такава е предвидена и от спонсорство.
Ал. 3 Наградния фонд се дели на мемориален и материален.
Ал. 4 Мемориалния награден фонд включва: Диплом/Грамота за участие и медал или плакет съответстващ на спечеленото от участника място в класирането, купа или плакет за обособените специални категории THE BEST OF SHOW, Награда на публиката и др.
Ал. 5 В Дипломът/Грамотата се отразяват датите на провеждане на клубната изложба, нейната поредност или събитие във връзка с което тя се провежда, имената на участника, моделът, както и мястото, което той е заел в дадена категория. Дипломът/Грамотата се подписват от председателя на Клуб "Стендов Mоделизъм България" и се подпечатват с печата на клуба.
Ал. 6 Материалния награден фонд включва: Предметни награди осигурени от организаторите или спонсорите на мероприятието, в унисон с неговото провеждане.
Ал. 7 Предвид целите на Клуб "Стендов Mоделизъм България", недопустимо е материалния награден фонд или част от него да бъде пари. Допускат се като материален награден фонд ваучери от спонсори на мероприятието.
Ал. 8 Предвид целите на Клуб "Стендов Mоделизъм България", при награждаването се допуска връчването на допълнителни стимулиращи предметни награди или Дипломи/Грамоти на млади участници или на участници, които са се представили достойно, но не са попаднали сред наградените.
Чл. 31, ал. 1 Наградата THE BEST OF SHOW се определя от членовете на Клуб "Стендов Mоделизъм България", след тайно гласуване.
Ал. 2. В гласуването не участват членове на клуба, ако техни модели са номинирани за тази награда.
Ал. 3 Моделите, участващи в надпреварата за наградата THE BEST OF SHOW, се определят от председателите на съдийските комисии и Председателя на Клуб "Стендов Mоделизъм България".
Чл. 32, ал. 1 Обявена при награждаването и непотърсена до три месеца след провеждането на съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България" награда, от неприсъствал на награждаването участник, не му се връчва след този срок.
Ал. 2 Наградата по ал. 1 може за бъде изпратена чрез куриерска фирма в срока по ал. 1 на съответния участник неприсъствал на награждаването, при поискване от негова страна след съответна лична легитимация и такава по постоянен адрес, като разходите за това са за негова сметка.
Ал. 3 Награда по ал. 1, непотърсена в срока по същата алинея и невръчена по ал. 2, остава в наградния фонд на Клуб "Стендов Mоделизъм България", който може да се разпорежда занапред с нея по усмотрение на Председателя на клуба или на УС.


РАЗДЕЛ VІІІ
ОХРАНА НА ИЗЛОЖБИТЕ

Чл. 33, ал. 1 За опазване на моделите, изложени като експонати през дните на провеждане на съответната изложба се осигурява охрана.
Ал. 2 Охраната на моделите включва времето от отварянето на изложбената зала за приемане на модели и посетители, до приключването на съответния изложбен ден и преустановяване на свободния достъп до изложбеното помещение, както и до разрешението за прибиране на моделите от участниците, след официалното закриване на изложбата.
Ал. 3 Охраната е физическа и се осъществява от членове на Клуб "Стендов Mоделизъм България", по сменно от няколко човека.
Ал. 4 Времето на охранителната смяна и броя на членовете в една охранителна смяна, се определят от Председателя на Клуб "Стендов Mоделизъм България" непосредствено преди изложбата, в зависимост от площта на изложбеното помещение, разположението на изложбените маси, обособяването на отделни изложбени сектори, брой изложени модели, брой посетители и др.
Ал. 5 Времето на охранителната смяна не може да бъде по- кратко от един астрономически час, а броя на членовете в една охранителна смяна по- малък от двама души.
Чл. 34 В охраната на съответната изложба на Клуб "Стендов Mоделизъм България" вземат задължително участие всички членове на клуба, освен:
Т. 1 Председателя на Клуб "Стендов Mоделизъм България";
Т. 2 Лицето по регистрация на участници и модели, информация, изготвянето на Дипломите/Грамотите, воденето на статистиката и др., както и негов помощник, през времето на осъществяване на помощните му функции;
Т. 3 Председателите и членовете на комисиите по оценка на моделите, през времето на оценяване на моделите от съответните категории, един астрономически час преди началото на оценяването и един астрономически час след приключване на оценяването.
Чл. 35, ал. 1 Членовете на клуба извършващи охраняването на моделите през съответната охранителна смяна имат следните задължения:
Т. 1 Да приемат модела във вида, в който съответния участник го излага;
Т. 2 Да се уверят, че при излагането на модел няма "скрити" повреди или дефекти, които в последствие да се претендират от съответния участник като получени такива през времето на провеждането на съответната изложба на клуба;
Т. 3 Да следят оглеждането на изложените модели от посетителите да се извършва от безопасно разстояние, без физическо съприкосновение с тях;
Т. 4 Да следят фотографирането на изложените модели от посетителите да се извършва от безопасно разстояние, изключващо повреждането на снимания модел;
Т. 5 Да отстраняват от изложбената зала посетители, които не спазват установените правила за провеждането на съответната изложба и не изпълняват техните нареждания във връзка с охраната на изложените модели;
Т. 6 Да не позволяват преместването на модели от една категория в друга, без знанието и разрешението на член на УС, лицето по регистрацията на моделите и поне един Председател на съдийска комисия;
Т. 7 Да съобщават своевременно на Председателя на Клуб "Стендов Mоделизъм България", за констатирани повреди по изложените модели;
Ал. 2 Членовете на клуба извършващи охраняването на моделите през съответната охранителна смяна се обозначават посредством контрастен на клубната униформа допълнителен елемент - светлоотразителна жилетка или лента на ръката, с надпис "Охрана".


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Този Правилник влиза в сила след приемането му на ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България";
§ 2 Този правилник има действие по отношение на изложби, провеждани от Клуб "Стендов Mоделизъм България", след неговото приемане, при условията посочени в чл. 4;
§ 3 Цялостната отмяна на Правилника или промени в него се извършват единствено и само на ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България", при условията посочени в чл. 5;
§ 4 След приемането му Правилникът придобива публичен характер и се публикува на сайта на Клуб "Стендов Mоделизъм България" в раздел "Изложби";
§ 5 Този правилник е приет на проведеното на 12.01.2013 г. ОС на Клуб "Стендов Mоделизъм България";